آخرین مطلب

حنا درمانی برای عفونتهای زنانه و سرماخوردگی

✅حنا=پایه سلامت زنها

✍️هر چه #حنا بیشتر استفاده شود بیماری #کمتر خواهد بود، زیرا بیماریهای زنها از #رطوبت فاسد و شلی اندامها شروع می‌شود یعنی #سودای مفید اندامها که کم شده و پذیرش ماده اتفاق میافتد.

🟣حنا با قوام مناسب دادن به اندامها مانع پذیرش ماده می‌شود و جوهر #مغز را تقویت می‌کند و سردی و #بلغم در سر راه نفوذ پیدا نمی‌کند

🔷حنا با خشک کردن رطوبت های فاسد جاری در بدن ضد انواع بیماریهای نزله‌ای هست که ۹۹ درصد بیماریها نزله‌ای هستند یا بخاراتی!

✅حنا ساده ترین کاری که می‌کند مانع عفونت های مداوم زنانه هست وضد سرماخوردگی های مکرر!

@salamatkade_shefa