آخرین مطلب

وظایف ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در برخورد با جرم کشف حجاب

بسم الله الرحمن الرحیم
وظایف ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در برخورد با جرم کشف حجاب

✅ جرم «کشف حجاب» یکی از جرائم مشهود است و ماموران انتظامی مکلفند در اجرای تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مرتکبان جرایم مشهود را دستگیر و جهت اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی نمایند. اخیراً طی بخشنامه‌ای از سوی دادستانی کل کشور به پلیس دستور داده شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف حجاب برخورد نماید.
✅ در اجرای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور نیز اعلام شده است که در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر اقدامات ضابطان در زمینه برخورد با جرم کشف حجاب نظارت نموده و در اجرای ماده ۱۱ و بند (پ) ماده ۲۳۵ قانون مذکور از روسای دادگاه ها بخواهند علاوه بر جزای نقدی مرتکبان جرم کشف حجاب را به مجازات های تکمیلی و تبعی نیز محکوم کنند و به روسای کل دادگستری سراسر کشور نیز اعلام شده است به قید فوریت برنامه ریزی لازم را برای برخورد جدی و بازدارنده با جرم کشف حجاب به عمل آورند.

✅ مجازات اصلی جرم کشف حجاب به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، ده روز تا دو ماه حبس می باشد. اما از آنجا که در اجرای سایر مقررات مجازات حبس کمتر از سه ماه الزاما باید تبدیل به مجازات جایگزین حبس شود، با در نظر گرفتن مواد ۲۳، ۲۶، ۶۵ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه ها می توانند کسانی را که مرتکب جرم کشف حجاب می شوند علاوه بر م پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات های تبعی و تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور ،الزام به انحام خدمات عمومی رایگان ، منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم ( مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه) ، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و… به مدت ۶ ماه محکوم نماید.
✅ مجازات جرم کشف حجاب از جمله مجازات های درجه ۸ است، بنابراین به موجب مواد ۳۴۰ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این جرم مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود و رای دادگاه قطعی و غیر قابل تجدید نظر میباشد.

✅ مجازات جرم تشویق و ترغیب دیگران به کشف حجاب بسیار سنگین تر از جرم کشف حجاب است، چرا که تشویق و ترغیب به کشف حجاب یکی از مصادیق بارز تشویق به فساد محسوب میشود و مجازات تشویق به فساد به موجب بند (ب) ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی یک تا ده سال حبس می باشد بنابراین دادگاه ها مکلفند کسانی را به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می نمایند به مجازات فوق الذکر محکوم کنند.

        🔷🔶🔷            

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل در امور نظارت بر دادسراها و ضابطین سراسر کشور
https://splus.ir/khoramaabaadi