آخرین مطلب

کبر و خاصیت آن برای رفع گرفتگی طحال و کبد و اشتهاآور

👈در طب سنتی میوه‌ کال ونرسیده “کبر” خاصیت ضدروماتیسمی دارد و
ترشی خوشمزه ای که از آن به دست می آید اشتها آور بوده و
جهت رفع گرفتگی های کبدوطحال موثر است.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید