آخرین مطلب

شناسایی بیماری ها از طریق دهان و دندان

شناسایی بیماری ازطریق دهان و دندان👇

🔺دیابت: آبسه متعدد لثه
🔻بیماری قلبی: عقب نشینی لثه
🔺زوال عقل: التهاب لثه
🔻پوکی استخوان: ضخامت استخوان
🔺رفلاکس معده: فرسایش دندان

🌿 @TebbolAeme 🌿