آخرین مطلب

مزاج شب و روز

مزاج زمان ها و اوقات👇🏻

🔷مزاج شب: #سردوتر
#دردهای سرددرشب بیشتر می‌شوند مثل #سوزشکفپاوحرارت کف پا که به علت #انسداداست .(سردی)
🔺درمان:#حنا شب تا صبح به پا،#روغن مالی پابا روغن #گرم ،گذاشتن پادر#آب و#نمک،#حجامت ساق پا

🔺بیشتر #سکته ها در شب اتفاق می افتد موقع خواب وساعت های نزدیک به #صبح
(نماز شب ونماز صبح گرم است)😊👌🏻

💥بیشتر #سکته ها به علت #سردی_مغز است واین اتفاق زمانی تشدید می شود که فرد درشب زمستان غذای سرد هم خورده باشد یعنی ۴سردی در کنار هم (مغز،شب،غذا،خواب)

💥درشب وموقع خواب وفصل سرد مثل زمستان خون به درون بدن می‌رود باید غذای #غلیظ و#گوشتی مصرف شود چون #هضم_قوی تر است‌.

💥در روز وفصل گرم مثل تابستان خون به سطح بدن می آید #هضم_ضعیف می شود یا #ناهار نخوریم یا #کم حجم بخوریم.👌🏻

@soroshesalamati