آخرین مطلب

فصل پاییز بر مبنای توصیه های امام رضا ع

🍀توصیه های پائیزی امام رضا علیه السلام

🌱ایلول (ماه رومی:اولین ماه پائیز:مهرماه) سی روز است. در این ماه هوا پاکیزه و خوشبو می گردد، استیلای مزاج سوداء نیرومند می شود، نوشیدن مسهل (غذای ملین) صلاحیت پیدا می کند، و در این ماه خوردن شیرینی ها سودمند است.

🌱در این ماه (ایلول:مهرماه) خوردن گوشت های معتدل نافع است، مانند گوشت بز یکساله و گوسفند یکساله، و از خوردن گوشت گاو و زیاده روی در گوشت های بریان شده (چون خشکی بدن را زیاد می کند) باید پرهیز کرد.

🌱 از زیاد رفتن به حمام باید اجتناب کرد (چون در این فصل رطوبت بدن کم می شود و با حمام زیاد رفتن رطوبت کلا از بدن خارج می شود) و از خوردن خربزه و خیار نیز باید دوری جست.

🌱تشرین اول (ماه دوم فصل پائیز به رومی:آبان) سی و یک روز می باشد،در آن بادهای مختلف (مخصوصا در عصرها و شب هنگام) می وزد و باد صبا (مهصوصا صبح هنگام) مورد تنفس قرار می گیرد، در این ماه از فصد و آشامیدن دوا باید اجتناب کرد.

🌱در این ماه آمیزش جنسی مفید است، و خوردن گوشت چرب هم مفید است.

🌱در این ماه (آبان) خوردن انار ملس و میوه بعد از طعام مفید است.

🌱و گوشت را با ادویه جات و حبوبات مصرف می کنند.

🌱در این ماه (آبان) از خوردن آب باید کم کرد و پرداختن به کار سخت که اعضاء و جوارح را به زحمت می اندازد مفید است.

🌱تشرین آخر (آذر) آخرین ماه پائیز است،در این ماه از آشامیدن آب در شب نهی شده (آب زیادی)

در این ماه (آذر) نوشیدن آب گرم به صورت جرعه جرعه در صبح هنگام مناسب است،و از خوردن سبزیجاتی مانند: کرفس، نعنا، شاهی اجتناب می شود.

✅ کانال رسمی حکیم خیراندیش

@hakimkheirandiish