آخرین مطلب

نمک زیاد و مضراتش

علائمی که نشان میدهد شما نمک بیش از حد مصرف میکنید

🔸دهانتان خشک است.
🔸سرتان درد می کند.
🔸دائم درراه دستشویی هستید.
🔸مغزتان گیج ومه گرفته است.
🔸حلقه ازدواج تان زیادی تنگ شده

🌿 @TebbolAeme 🌿