آخرین مطلب

روغن حیوانی چرا زیر سوال رفته

📚📚📚📕📕📕🔻🔻🔻📌 شعار بد بودن #روغن_حیوانی از کجا آمد؟

🔰 ابتدا غربی ها بودند که این شعار را مطرح ساختند و پزشکان ما نیز با استناد به مقالات آنها این شعار را مطرح نمودند؛ بدون آنکه در داخل کشور خودمان تحقیقی در این رابطه انجام دهند.

⁉️ امّا غربی ها منظورشان از روغن حیوانی چیست؟ آنها از گوسفند و گاو کمتر روغن می گیرند. عمده منبع روغن حیوانی غربی ها، خوک، نهنگ و فک دریایی است؛ که هر سه ی آنها از نظر اسلام، حرام گوشت می باشند و روغن حاصله از آنها نجس می باشد.

🔰 امّا پزشکان ما بی توجّه به این مسأله، سخنان غربی را در مورد روغن حیوانی ایرانی هم تعمیم می دهند. البته مقصّر هم نیستند.

🔰 چون در دانشگاه آنها درس خوانده بودند و با آن فرهنگ بزرگ شده بودند. پزشکان بعدی را هم همان پزشکان قبلی تربیت نمودند.

🔰 توطئه ای حساب شده برای بد نام کردن روغن حیوانی
زمانی که روغن نباتی به شکل صنعتی آن گسترش یافت، کسی به آن اقبالی نداشت.

🌿 @TebbolAeme 🌿