آخرین مطلب

آمپول نوروبیون و مضراتش برای نارسایی کبد

عوارض مصرف خود سرانه آمپول نوروبیون
عضو انجمن متخصصان زنان و زایمان ایران گفت: مصرف آمپول نوروبیون که طی سالهای اخیر رواج غیرقابل تصوری پیدا کرده می‌تواند به عارضه کبد چرب غیرالکلی و در نهایت نارسایی کبدی منجر شود.
https://jahansanatnews.ir/382855-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a2%d9%85%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%db%8c%d9%87%d8%b4%d9%85%d9%87%d8%b1/