آخرین مطلب

روش های درمانگری بر مبنای طب سنتی

چهل روش درمانگری درطب سنتی و غفلت طب امروز.
حجامت
فصد
زالواندازی
ماساژدرمانی
شلاق درمانی کف پاها
سنگ قیمتی
سرمه
کیسه کشی
پیاده روی درسنگلاخ
دعا درمانی درطب اسلامی به همراه دارو و تغذیه یا جداگانه
و…
پشتوانه این مطالب مهم درکتب مادر
خلاصه الحکمه
قانون بوعلی سینا
اکسیراعظم اندیشه حکما
ذخیره خوارزمشاهی
قانونچه
کتاب زکریای رازی
مخزن الدویه
📚📚 برمبنای دیدگاه استادخیراندیش