آخرین مطلب

هسته سیب خوراکی خوردنش عامل فلجی و کما

هرگز هسته سیب را نخورید!

هسته سیب حاوی سیانید است ، خوردن هسته های ۲۰ عدد سیب میتواند باعث مرگ یک انسان بالغ شود در حالی که تعداد کمتر می تواند باعث فلج آسیب های مغزی و کما شود

🌿 @TebbolAeme 🌿