آخرین مطلب

پوست خشک نوزادان و راهکارهای طب سنتی

👈درمان خشک شدن پوست بچه:

🔷صفرا و سودا باعث خشکی می شود. علاوه بر درمان سودا و صفرا؛ روغن بنفشه به سر و ابروهای بچه مالیده گردد و داخل ناف او ریخته شود.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید

نوزادهای گرم مزاج دارای ویزگی پرمو وتیره و
نوزادهای سرد مزاج دارای کم مو وزرد رنگ هستند

@soroshesalamati