آخرین مطلب

مضرات نگاه کردن به فیلم سکسی و یا اعتیاد سکسی برای مغز

ضرر #نگاه #کردن به #فیلم های #پور (#سکسی)

با نگاه کردن به فیلم های پور مغز شروع به ترشح #ماده #شیمیایی #دوپامین میکنه
که وقتی شخصی به فیلم پور نگاه میکنه مغز به اندازه یک رابطه جنسی #دوپامین ترشح میکنه که سطح آن تا شش ساعت در بدن باقی میماند
به همین دلیل افراد ساعت ها به صحنه های پور نگاه میکنند که باعث اعتیاد به #صحنه های #پور میشه
دوپامین برای #رفتارهای #لذت #بخش در مغز ترشح میشه
تحقیقات ثابت کرده که اعتیاد به نگاه کردن به صحنه های پور بدتر از #اعتیاد به رابطه جنسی میباشد

اما فاجعه اینجاست به دلیل ترشح زیاد
دوپامین به سلول های جلویی #پروتکس مغز آسیب میزنه
دقیقاً این قسمت از مغز جایی است که

توانایی دیدن واقعیت

تصمیم گرفتن

پذیرش تغییرات سرنوشت ساز

سازمان دادن به مسائل درونی و بیرونی

تمرکز

جمع کردن حواس

همه به این قسمت از مغز برمیگردد
و ترشح #دوپامین تمام این توانایی هارو پایین آورده و باعث بروز مشکلات جدی میشود

°Join: @Mezajshenasi12
t.me/Mezajshenasi12