آخرین مطلب

میکروب محل زندگی را با پیاز دفع کنیم

🌹برای کاهش میکروب های محل زندگی روزانه یک الی دوپیازقرمزیا سفید را قارچ کرده و دراتاق های سکونت قرار بدهید و پس از چندساعت دورریخته شودو یا دودهای کندر با اسفند ( در صورت نداشتن حساسیت ) در فضای خانه منتشر کنیم
۲- فصل پاییز را با نوشیدن چای پونه با اویشن با گلسرخ محمدی بصورت ترکیبی سپری کنید ( زنان باردارو عادت ماهانه ممتوع)
۳- جویدن مویزهای گوشتی آبداربرای گرم سازی بدن و کاهش کمخونی موثراست