آخرین مطلب

رفع کمخونی نوزادها از کانال شیر مادر و روغن مالی بدن نوزاد و یا سوختگی پای نوزادبر مبنای طب سنتی

کمخونی بچه یک ساله

شیرمادر را با عسل و خرما و عرق رازیانه گرم کنید. ( از کانال شیر مادر )
بدن خود بچه را با روغن سیاهدانه چرب کنید.

رحیق #طب ایرانی #طب اسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii

///////////////////////////////////////////////

اطفالی که دچار #ادرار_سوختگی میشوند
مالیدن آسیاب برگ گیاه مورد روی موضع
مالیدن روغن جامد روی موضع
مالیدن شیرمادر بر محل سوختگی

رحیق #طب ایرانی #طب اسلامی #طب_سنتی #خیراندیش

نسخ_استاد 🎪🍓🌱˼

♡› http://splus.ir/tebiranii
https://eitaa.com/Tebiranii
https://rubika.ir/tebiranii
https://ble.ir/tebiranii
https://gap.im/Tebiranii
https://iGap.net/tebeiranii