آخرین مطلب

موش و روش ازبین بردن موشها با طب سنتی

برای ازبین بردن موش: موش علاقه شدیدبه آردنخود دارد
شمامی توانیدآردنخود راباکمی گچ سفیدرامخلوط ودرمسیرموش قرار دهید
موش باحرص آردنخود رامی خورداماگچ موجوددرمعده موش سفت می شودوحیوان را می کشد

ازنسخه های حکیم میسری خراسانی۳۷۰هجری
@soroshesalamati