آخرین مطلب

رب کارخانه ای و مضراتش

🔷به رب‌های صنعتی استات سدیم می‌زنند که اگر اضافه نکنند رب کپک می‌زند.
🔻این ماده باعث کندی ذهن و شعور می‌گردد. پس از رب‌های خانگی استفاده کنید.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشردهید