آخرین مطلب

تخمه چلغوز افغانی و خاصیت ویژه اش برای تقویت هیئت رئیسه بدن

📚تخمه چلغوزافغانی برای کاهش اسیبهای مغزی و بالاخص سکته و تقویت مغزو رفع ضعف اعصاب و تقویت نیروی جنسی بسیارکارامداست
به علت گران بودن آن روزانه ۱۴ دانه کافیست
درحال حاضریکی ازاقلام صادراتی ویژه درافغانستان است