آخرین مطلب

طب سنتی و روش درمانی زکریا رازی

📚📚📚📚📚📚❤️❤️❤️
از درمانهای زکریای رازی

به فردی که اهل ری بود رازی میگفتند

یکی ازشاهزادگان غزنوی پادردشدیدی گرفت وعملانمی توانست راه برودوطبیبان وحکیمان از درمانش عاجز ماندنداز زکریای رازی کمک خواستند
وی پس ازمعاینه متوجه شدنبایدشاهزاده رابا دارو،و گیاهان مداوا کندبلکه ازنیروی غیرت پنهان باید استفاده کند

زکریاگفت حمام شهررابرای شاهزاده تخلیه کنندوگفت برای آرامش شاهزاده درحوالی حمام نباشیدچندباربایدشاهزاده را درحمام گرم دلک “ماساژ”دهم واز روغن های مخصوص دلک بهره جویم

چنین شدزکریا دو اسب تیز رو پشت حمام بست وبهمراه غلامش وشاهزاده درون حمام شدندوشروع به نرم کردن پاهای شاهزاده کردند روغن مالی وجوشانده هااستفاده شد
ناگهان زکریانمایش راکامل کردوخنجرش را برآوردو وانمود کرد که می خواهدشاهزاده را بکشدزکریا فریادمی زدتوبه مردم ستم کردی واکنون گاه کشتن توست
شاهزاده که لباسی برتن نداشت قصدمقاومت کرد وزکریا وغلامش به ظاهرباشاهزاده درگیرشدند

شاهزاده نیروی مقاومت یافت و روی پاهایش ایستاد وپاها از نیروی غیرت پنهان استوارگشت

زکریا وغلامش با اسبان تیزرو گریختندوشاهزاده بهبودیافت

پس از یکسال زکریاباپیک به شاهزاده نحوه درمان راتوضیح داد

که ای شاهزاده پاهای تو درد سرد داشت وبرای درمانش مدتهای طولانی بایدصرف می کردم
اماخواستم زودبهبود یابی بنابراین ازنیروی غیرت پنهانت یاری جستم

زکریا به پاس شیوه درمانش تقدیرشد

پزشکی غربی فعلی چطوراین بیماری ها را درمان می کند؟یااصلا نمی تواند درمان کند

البته این شیوه هابایدتوسط دانشمند واهلش انجام شودوافرادبی اطلاع هرگزنباید چنین کنند

استادخیراندیش
@soroshesalamati