آخرین مطلب

طب اسلامی و شفا با گیاهان فقط به امید شفا از خداوند

حضرت موسی (علیه السلام) دندان درد گرفت و به خدا شکایت کرد .

حق تعالی به او دستور داد از فلان گیاه استفاده کن.حضرت چنان کرد و دندانش خوب شد.

بار دیگر دندان موسی درد گرفت و همان دوا را به کار برد ولی دندان حضرت خوب نشد.!او از خداوند سبب را پرسید.

خطاب الهی امد که دفعه قبل به امید ما رفتی اما این بار به امید گیاه رفتی و از ما غافل شدی.

@soroshesalamati