آخرین مطلب

امام رضا ع در رساله ذهبیه

👈مطالب ارزشمندی از حضرت امام رضا(ع) از رساله ذهبیه.

👈تهیه وتدوین:استادطالقانی.محقق ومدرس طب اسلامی سنتی.

اما کلام آنحضرت:

✔️کسیکه میخواهد ناخنهای اونترکد و زردنشودواطراف ناخنهایش سالم بماند ناخنهایش رادرهرپنجشنبه یکبار بگیردروزدیگری رابرای این کار اختیارنکند.

✔️هرکه میخواهد به گوش درد مبتلا نباشدهنگام خوابیدن مقداری پنبه درسوراخ گوش خود بگذارد .

✔️هرکس بخواهد در دوره زمستان زکام راازخود دورببیندهرروزسه لقمه ازغذای عسل میل کند .

✔️بایددانست که عسل نیز دارای نشانه هائیست که به آنها سود وزیانش ازهم شناخته میشود.

✔️عسلی که بوئیدن آنها تولید عطسه میکند وآنها که نوشیدنش مسکر ومستی میاورد وآنهائی که چشیدنش گلو ومری رامیسوزاند این انواع ازعسل خوب نیست بلکه سم وکشنده است .

✔️بوئیدن گل نرگس رادرزمستان به تاخیر نیاندازید چه استشمام آن زکام رابرطرف میکند همچنین بوئیدن سیاه دانه رافع زکام است.

✔️کسانیکه از زکام درایام تاابستان ناراحتندهرروزه یک خیار بخورند وازنشستن در آفتاب پرهیزکنند .

✔️هرکس ازدرد شقیقه متألم است وآنکه ازمرض شوصه (به گفته قانون بوعلی ذات الجنب است وبقول صاحب قاموس دردی است درشکم ویابادی است درزیر دنده ها که ظاهراهمان سینه پهلوباشد)

✔️ناراحت است قبل ازابتلای به آن از خوردن گوشت ماهی تازه دریغ نکند در فصل تابستان وزمستان ونیکواست قبل ازخواب میل کندکسیکه میخواهد بدنی سالم وسبک داشته باشد وگوشتهای تنش کم ومتناسب باشد هنگام شب غذای کمی بخورد.

✔️کسانیکه میخواهند دلیچک وزبان کوچک آنها ساقط نشده وپائین نیافتد پس ازخوردن شیرینی با سرکه غرغره کنند.

💠موسسه پرتوسبزهستی-استادطالقانی
@partosabzehasti
نشر دهید