آخرین مطلب

حکمت مسح کشیدن سر در وضو

حکمت کشیدن مسح سر در وضو…

در جمجمه یک درز و شکاف وجود دارد که در منابع طب سنتی به آن یافوخ ودر طب نوین درز ساژیتال گفته میشود.
حکما به افرادی که دارای مغز خشکی هستند که یکی از عارضه های آن خواب سبک و سوت گوش هست توصیه میکنندکه مسیر درز یافوخ را با روغن بنفشه یا بادام شیرین چرب کنند.

یکی از رطوبت بخش های طبیعی دیگری که باید خیلی خیلی به آن توجه کنیم، کشیدن مسح سر هست که در طی شبانه روز چندین مرتبه به مغز رطوبت بخشیده و باعث آرامش اعصاب در فرد
گردد.

🎁انتشار مطالب جهت نشر معارف و شادی روح امام حسین ع و شهدا برای اعضای کانال مجاز میباشد!